Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Съгласно чл.28, ал.4 от Закона за посевния и посадъчен материал, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, поддържа публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

 

< ...
Приети са изменения на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България / ДВ. бр.85 от 25 октомври 2022 г./

Измененията в Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България /ДВ. бр.85 от 25 октомври 2022 г./ въвеждат европейското законодателство за изпитване на сортове от земеделск ...

„Помощ за участие на земеделските стопани..." 2022 година

"Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семенеа и посадъчен материал" за 2022 година. 

През 2022 г. агенцията продължи да администрира предоставянето на държавна помощ за участие н ...

Лаборатории за извършване на лабораторни анализи, за целите на официалния контрол

Със Заповед № РД-10-27/1 от 02.04.2021 г на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол са определни лаборатории за извършване на лабораторни анализи за целите на официалния контрол, по показател наличие на генномодифицирани организми в семена (зърно) ...

Организиране на курсове за придобиване на квалификация "пробовземач" и квалификация "полски инспектор"

 

Всяко физическо лице  може да получи разрешение за извършване на полска инспекция и за извършване на дейността за вземане на проби от семена.. Лицата трябва да са преминали специализиран курс на обучение с цел придобиване квалификация "пробовземач" или квалификация ...