Приемане на заявления за участие в схема на държавна помощ "Помощ за участие на земеделските стопани в..."

С решение на УС на ДФ "Земеделие" с протокол № 155 от 25 февруари 2020г. бяха утвърдени Указания за прилагане не схема за държавна помощ "Помощ за участие на земеделски стопани...

Държавна помощ за участие на земеделски стопани

“Държавна помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” за периода 2015-2020 година”

Съгласно чл.28, ал.4  от Закона за посевния и посадъчен материал, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, поддържа публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен…

Еднодневен опреснителен курс за пробовземачи

 

СВъв връзка с чл. 7, ал.5 от Наредба №8/31.10.2013г. за условията и реда за одобряване и изадаване на разрешения за взимане на проби от семена от физически лица…