Приети са изменения на Наредба № 7 от 2013 г.

Измененията в Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България /ДВ. бр.85 от 25 октомври 2022 г./ въвеждат европейското законодателство за изпитване на сортове от земеделск ...

„Помощ за участие на земеделските стопани..." 2022 година

"Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семенеа и посадъчен материал" за 2022 година. 

През 2022 г. агенцията продължи да администрира предоставянето на държавна помощ за участие н ...

Лаборатории за извършване на лабораторни анализи, за целите на официалния контрол

Със Заповед № РД-10-27/1 от 02.04.2021 г на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол са определни лаборатории за извършване на лабораторни анализи за целите на официалния контрол, по показател наличие на генномодифицирани организми в семена (зърно) ...

Изготвен е проект за изменение на Наредба № 3 от 2010 г.

Измененията в Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз въвеждат изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2022/2438 по отношение на регулираните некарантинни вредители от значение з ...