Агенцията1

Съгласно постановление № 203 от 10 ноември 1999г., Държавна сортова комисия и Главна инспекция по апробация и семеконтрол се преобразуват в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите.

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е регистрирана на 21.02.2000г.
Агенцията ръководи процедурата по изпитването, признаването и вписването на сортовете растения и породи /хибриди/ копринена буба в Официалната сортова листа на Република България. Осъществява контрол при производството, заготовката, разпространяването, търговията и съхраняването на посевен и посадъчен материал; оценяване качествата на посевния и посадъчния материал; биохимични анализи и полски опити за определяне на сортовите качества на семената и тяхната автентичност.