Наредби

НАРЕДБА № 1 ОТ 12 МАРТ 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 те

НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз

НАРЕДБА № 3 ОТ 28 МАРТ 2019 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни или пр

НАРЕДБА № 4 ОТ 11 МАРТ 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори

НАРЕДБА № 5 ОТ 26 АПРИЛ 2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за сортоизпитване за биологични и стопански качества и за издаване на

НАРЕДБА № 7 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от официалната сортова листа на Република България

НАРЕДБА № 8 ОТ 20 МАРТ 2007 г. за процедурите по сертификация иили одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цве

НАРЕДБА № 8 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2015 г. за фитосанитарния контрол

НАРЕДБА № 8 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на

НАРЕДБА № 12 ОТ 1 ЮНИ 2007 г. за процедурите по сертификация иили одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения – овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове

НАРЕДБА № 13 ОТ 31 МАРТ 2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (загл. изм. – дв, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

НАРЕДБА № 15 ОТ 24 ЮЛИ 2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на европейския съюз

НАРЕДБА № 16 ОТ 30 МАЙ 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на европейския съюз

НАРЕДБА № 19 ОТ 5 МАЙ 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури

НАРЕДБА № 21 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз

НАРЕДБА № 24 ОТ 28 МАЙ 2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни растения

НАРЕДБА № 29 ОТ 22 ЮНИ 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн

НАРЕДБА № 31 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2008 г. за сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел

НАРЕДБА № 70 ОТ 29 МАЙ 2006 г. за въвеждане на изисквания към етикета или документа, издаван от производителя на размножителен материал от декоративни растения

НАРЕДБА № 74 ОТ 31 МАЙ 2006 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на овощен посадъчен материал и овощни растения, които се поддържат от производителите и търговците

НАРЕДБА № 75 ОТ 31 МАЙ 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения

НАРЕДБА № 76 ОТ 31 МАЙ 2006 г. за установяване на допълнителни условия относно наблюдението и контрола на производителите и търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения

НАРЕДБА № 77 ОТ 31 МАЙ 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в официалната со

НАРЕДБА № 80 ОТ 22 ЮНИ 2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана между държавите – членки на европейския съюз

НАРЕДБА № 81 ОТ 22 ЮНИ 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на европейския съюз

НАРЕДБА № 95 ОТ 4 АВГУСТ 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал

НАРЕДБА № 96 ОТ 8 АВГУСТ 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на европейския съюз

НАРЕДБА № 98 ОТ 18 АВГУСТ 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на европейския

НАРЕДБА № 99 ОТ 18 АВГУСТ 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз

НАРЕДБА № 100 ОТ 18 АВГУСТ 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз