Регистри

Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен или посадъчен материал

Регистър на издадените разрешения по чл. 6 от Наредба № 3 от 28 март 2019 г.за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените за целта количества в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената

Регистър на полски инспектори по чл. 9, ал.2 от Наредба № 4 от 11 март 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори, получили разрешение, съгласно чл. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал

Регистър на лицата преминали курс на обучение и успешно положен изпит по лабораторни методи за анализ за чистота, семена от други растения, кълняемост и маса на хиляда семена в Централната лаборатория на ИАСАС и получили сертификат от изпълнителния директор на ИАСАС

Регистър на лаборатории получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената

Регистър на физически лица (пробовземачи) получили разрешение за пробовземане от изпълнителния директор на ИАСАС

Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство и сортоподържащите лица за 2020 година