Събиране На Оферти С Обява

Плащане по изпълнен договор АД 05  38 от 06.12.2017г. Нитроферт ЕООД

Договор Нитроферт ЕООД

Протокол Комисия торове

Писмо до Нитроферт

Информация за удължаване на срок за получаване на оферти

Данни за участника, Приложение 1

Декларация по чл.54, Приложение 2

Декларация по чл.3, т.8, Приложение 3

Декларация по чл.49, ал.3, т1 б от ППЗОП, Приложение 4

Декларация по чл.39, ал3, т1 6г от ППЗОП, Приложение 5

Декларация по чл.39, ал3, т1б д от ППЗОП, Приложение 6

Декларация за съгласие на подизпълнител, Приложение 7

Техническа спецификация, Приложение 8

Техническо предложение, Приложение 9

Ценово предложение, Приложение 10

Договор, Приложение 11

Документация 2017

Обява ЗОП Минерални торове