Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения 16 Март 2018

Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения, съгласно Приложение №8 от НАРЕДБА № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Leave a Reply