Еднодневен опреснителен курс за пробовземачи

Във връзка с чл.7, ал.5 от Наредба №8/31.10.2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената  и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал  Ви уведомяваме, че ще бъде проведен еднодневен опреснителен курс за пробовземачи на 18.06.2018 г. от 10.00 часа в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол –  гр. София , бул. Цариградско шосе 125 бл.1 ет.1.