„Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” през 2020 година

Започна приемането на заявления и съответните съпътстващи документи за
участие в схема на държавна помощ „ Помощ за участие на земеделските стопани в
Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” през 2020
година

С решение  на УС на ДФ „Земеделие“ с
протокол № 155 от 25 февруари 2020 г. бяха утвърдени Указания за
прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за участие на земеделски стопани в
Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” през 2020 г.

Утвърденият бюджет на помощта за 2020 г. е в размер на 1 200 000 лева.

 

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол започна
приемането на заявления и  и съответните
съпътстващи документи за предоставяне на помощта на земеделските стопани през
2020 г.

Изтеглете декларация от тук
Изтеглете заявление от тук