Author: vladi

Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Съгласно чл.28, ал.4  от Закона за посевния и посадъчен материал, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, поддържа публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Еднодневен опреснителен курс за пробовземачи

Еднодневен опреснителен курс за пробовземачи

Във връзка с чл.7, ал.5 от Наредба №8/31.10.2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената  и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал  Ви уведомяваме, че ще бъде проведен еднодневен опреснителен курс за пробовземачи на 18.06.2018 г. от 10.00 часа в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол –  гр. София , бул. Цариградско шосе 125 бл.1 ет.1.

Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения 16 Март 2018

Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения 16 Март 2018

Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения, съгласно Приложение №8 от НАРЕДБА № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е юридическо лице със седалище София – второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на земеделието и храните.

Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика в областта на сортоизпитването, сортоподържането, производството, търговията, вноса и износа на посевния и посадъчен материал чрез ИАСАС.

Агенцията осъществява контрола при производството, заготовката, разпостраняването, търговията и съхраняването на посевен и посадъчен материал; сертифицирането му при спазване на приетите методи, схемите и технологични характеристики за качество; ръководи процедурата по изпитването, признаването и районирането на сортовете културни растения; ежегодно издава Официална сортова листа на Р България за сортовете от полски, зеленчукови, овощни култури и лози; вписва новорегистрираните сортове в Европейските каталози на ЕС; отговаря за пълното хармонизиране на националното законодателство в областта на семената и посадъчния материал с това на Общността.