Author: vladi

„Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” през 2020 година

Започна приемането на заявления и съответните съпътстващи документи за
участие в схема на държавна помощ „ Помощ за участие на земеделските стопани в
Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” през 2020
година

С решение  на УС на ДФ „Земеделие“ с
протокол № 155 от 25 февруари 2020 г. бяха утвърдени Указания за
прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за участие на земеделски стопани в
Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” през 2020 г.

Утвърденият бюджет на помощта за 2020 г. е в размер на 1 200 000 лева.

 

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол започна
приемането на заявления и  и съответните
съпътстващи документи за предоставяне на помощта на земеделските стопани през
2020 г.

Изтеглете декларация от тук
Изтеглете заявление от тук

Проведе се работна среща по прилагане на законодателните изисквания при отглеждане на посеви от коноп

  На 15 ноември 2019 г., в гр. Луковит, съвместно с представители на МЗХГ, БАБХ и ОСЗ, бе проведена работна среща по прилагане на законодателните изисквания при отглеждане на посеви от коноп, с лица получили разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа. На срещата присъстваха повече от 130 бизнесоператори.

Презентация МЗХГ
Презентация ИАСАС
Информация за притежатели на разрешителни за отглеждане на коноп
Списък на фирмите, заявили участие в работната среща

Снимков материал може да намерите в нашата галерия.

 

Държавна помощ за участие на земеделските стопани

Държавна помощ за участие на земеделските стопани

Съгласно договор между ДФ „Земеделие“ и Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол,  на основание чл. 20, параграф 1, буква „б” и параграф 2 буква „б”, от Регламент (ЕС) № 702/2014 г., относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията; Закон за подпомагане на земеделските производители, чл. 12 ал. 1 т. 2 и т. 5 и ал. 2 т. 1., буква „а”; решение на Управителния съвет на ДФ ”Земеделие”, ДФ „Земеделие” предоставя парични средства на ИАСАС, за заплащане на извършваните от нея услуги на земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, отговарящи на определенията за малки и средни предприятия и предприятия в незатруднено положение.

В изпълнение на договора за предоставяне на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал за 2019 г. агенцията е извършвала услуги на земеделските стопани свързани с:

  • полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения;
  • издаване на етикети;
  • вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране;
  • лабораторен анализ/окачествяване на проби семена по групи култури;
  • извършване на последващ контрол на партиди семена;
  • окачествяване на сертифициран и САС овощен и сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал.

Схемата за качество  въвежда  допълнителни и някои по-високи изисквания към  производствения процес и крайния продукт и  гарантира  по-високо качество на  произведените  семена и посадъчен материал от следните групи култури: зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури – домати, краставици, пипер, дини и пъпеши.

Схема за качество

Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Съгласно чл.28, ал.4  от Закона за посевния и посадъчен материал, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, поддържа публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Еднодневен опреснителен курс за пробовземачи

Еднодневен опреснителен курс за пробовземачи

Във връзка с чл.7, ал.5 от Наредба №8/31.10.2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената  и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал  Ви уведомяваме, че ще бъде проведен еднодневен опреснителен курс за пробовземачи на 18.06.2018 г. от 10.00 часа в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол –  гр. София , бул. Цариградско шосе 125 бл.1 ет.1.

Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения 16 Март 2018

Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения 16 Март 2018

Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения, съгласно Приложение №8 от НАРЕДБА № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е юридическо лице със седалище София – второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на земеделието и храните.

Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика в областта на сортоизпитването, сортоподържането, производството, търговията, вноса и износа на посевния и посадъчен материал чрез ИАСАС.

Агенцията осъществява контрола при производството, заготовката, разпостраняването, търговията и съхраняването на посевен и посадъчен материал; сертифицирането му при спазване на приетите методи, схемите и технологични характеристики за качество; ръководи процедурата по изпитването, признаването и районирането на сортовете културни растения; ежегодно издава Официална сортова листа на Р България за сортовете от полски, зеленчукови, овощни култури и лози; вписва новорегистрираните сортове в Европейските каталози на ЕС; отговаря за пълното хармонизиране на националното законодателство в областта на семената и посадъчния материал с това на Общността.