Изготвен е проект за изменение на Наредба № 3 от 2010 г.

Измененията в Наредба № 3 от 2010 г. за търгов ...

"Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал" за 2024 година.

През 2024 г. агенцията продължава да администрира предоставянето на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал, по силата на сключен договор между ДФ „Земеделие" и Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апроб ...

Лаборатории за извършване на лабораторни анализи, за целите на официалния контрол

Със Заповед № РД-10-27/1 от 02.04.2021 г на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол са определни лаборатории за извършване на лабораторни анализи за целите на официалния контрол, по показател наличие на генномодифицирани организми в семена (зърно) ...