Бяха определени лаборатории за извършване на лабораторни анализи, за целите на официалния контрол

 

Със Заповед № РД-10-27/1 от 02.04.2021 г на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол бяха определни лаборатории за извършване на лабораторни анализи за целите на официалния контрол, по показател наличие на генномодифицирани организ ...

Изготвен е проект за промяна на Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз

Измененията в Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз въвеждат европейското законодателство за сертифициране на семена от хибридна пшеница с метод на цитоплазмена мъжка стерилност /ЦМС/. С въвеждането на ЦМС се прилага п ...

„Помощ за участие на земеделските стопани..." 2021 година

"Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семенеа и посадъчен материал" за 2021 година. 

През 2021 г. агенцията продължи да администрира предоставянето на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за ка ...

Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Съгласно чл.28, ал.4 от Закона за посевния и посадъчен материал, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, поддържа публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

...
Организиране на курсове за придобиване на квалификация "пробовземач" и квалификация "полски инспектор"

 

Всяко физическо лице  може да получи разрешение за извършване на полска инспекция и за извършване на дейността за вземане на проби от семена.. Лицата трябва да са преминали специализиран курс на обучение с цел придобиване квалификация "пробовземач" или квалификация ...