Обявление за събиране на оферти за избор на лаборатории за целите на официалния контрол

 

Обявление за събиране на оферти за избор на лаборатории за целите на официалния контрол на изследване по показател наличие на генномодифицирани организми в семена (зърно) и показател съдържание на тетрахидроканабинол в листната маса, цветните и плодните връхчета в растени ...

„Помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” за 2021 година

Започна приемането на заявления и съответните съпътстващи документи за участие в схема на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” през 2021 година

С решение на Управителния съвет (УС) на ДФ ...

„Помощ за участие на земеделските стопани..." 2020 година

"Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семенеа и посадъчен материал" за 2020 година. 

През 2020 г. агенцията продължи да администрира предоставянето на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за ка ...

Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Съгласно чл.28, ал.4 от Закона за посевния и посадъчен материал, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, поддържа публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

...
Организиране на курсове за придобиване на квалификация "пробовземач" и квалификация "полски инспектор"

 

Всяко физическо лице  може да получи разрешение за извършване на полска инспекция и за извършване на дейността за вземане на проби от семена.. Лицата трябва да са преминали специализиран курс на обучение с цел придобиване квалификация "пробовземач" или квалификация ...