На 30.03.2021 г. изчече срокът за събиране на оферти за избор на лаборатории за целите на официалния контрол

 

На 30.03.2021 г. изчече срокът ​ за събиране на оферти за избор на лаборатории за целите на официалния контрол на изследване по показател наличие на генномодифицирани организми в семена (зърно) и показател съдържание на тетрахидроканабинол в листната маса, цветните и ...

„Помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” за 2021 година

Започна приемането на заявления и съответните съпътстващи документи за участие в схема на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” през 2021 година

С решение на Управителния съвет (УС) на ДФ ...

„Помощ за участие на земеделските стопани..." 2020 година

"Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семенеа и посадъчен материал" за 2020 година. 

През 2020 г. агенцията продължи да администрира предоставянето на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за ка ...

Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Съгласно чл.28, ал.4 от Закона за посевния и посадъчен материал, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, поддържа публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

...
Организиране на курсове за придобиване на квалификация "пробовземач" и квалификация "полски инспектор"

 

Всяко физическо лице  може да получи разрешение за извършване на полска инспекция и за извършване на дейността за вземане на проби от семена.. Лицата трябва да са преминали специализиран курс на обучение с цел придобиване квалификация "пробовземач" или квалификация ...