Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

2018 Химикотехнологични анализи на сортове растения, заявени за сортоизпитване за биологични и стопански качества, по обособени позиции

Начало Профил на купувача Събиране на оферти с обява 2018 Химикотехнологични анализи на сортове растения, заявени за сортоизпитване за биологични и стопански качества, по обособени позиции

Плащания по изпълнени договори към СЖС България

Договор ИКХТ АД 05 22 07-11-2018

Договор УХТ АД 05 18 25.09.2018г.  

Договор СЖС АД 05 17 25.09.2018г.

Договор СЖС АД 05 16 25.09.2018г.

Договор СЖС АД 05 15 25.09.2018г.

Договор СЖС АД 05 14 25.09.2018г.

Договор СЖС АД 05 13 25.09.2018г.

Протокол 1 Комисия 2018

Информация за удължаване на срока ЗОП

1. Списък на документите. Приложение 1

2. Данни за участника. Приложение 2

3. Заявление за участие. Приложение 3

4. Техническо предложение. Приложение 4

5. Ценово предложение. Приложение 5

6. Декларация по чл.54 от ЗОП. Приложение 6

7. Декларация за съгласие на подизпълнител. Приложение 7

8. Декларация по чл. 3, т.8. Приложение 8

9. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 б в от ППЗОП. Приложение 9

10. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 б г от ППЗОП. Приложение 10

11. Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1 б д от ППЗОП. Приложение 11

12. Декларация по чл. 102 от ЗОП. Приложение 12

13. Договор. Приложение 13

14. Документация ЗОП 2018

15. Информация ЗОП 2018

16. Обява ЗОП 2018