Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Дейности

Начало Дейности

Дирекция "Административно и финансово обслужване"
Главна дирекция "Сортоизпитване, апробация и  семеконтрол"

Дирекция "Административно и финансово обслужване"
 • Административно и транспортно обслужване на агенцията;
 • Изготвяне на проекти за трудови договори и актове за назначаване на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
 • Финансово и счетоводно обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и други нормативни актове;
 • Методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции на агенцията;
 • Деловодно и техническо обслужване;
  Главна дирекция "Сортоизпитване, Апробация и  Семеконтрол"
 • Официално държавно изпитване за различимост хомогенност и стабилност /РХС/;
  Официално държавно изпитване за биологични и стопански качества /БСК/ -  агроекологично соризпитване; демонстрационно сортоизпитване; производствено сортоизпитване; предварително сортоизпитване; сортоизпитване по тест за РХС;
 • Ежегодно издава Официалната сортова листа на Р България; 
 • Обработва информацията по теста за РХС и признаване на сортовете;
 • Обработва информацията на конкурсните сортови опити по тест за БСК от териториалните звена;
 • Подготвя апробационни характеристики на сортове растения и породи/хибриди копринена буба;
 • Обработва информацията по тест за различимост, хомогенност и стабилност за признаване на сортове;  подготвя документацията, необходима за представяне на експертна комисия;
 • Обработва информацията на конкурсните сортови опити по тест за биологични и стопански качества от териториалните звена;  подготвя документацията, необходима за представяне на експертна комисия;
 • Приема и разглежда заявки за сортоизпитване, подготвя проекти на договори за сортоизпитване и отговаря за цялостната процедура по сключването им;
 • осъществява сътрудничеството с международни организации в областта
  на сортоизпитването;
 • Организира анализирането на всички проби, подлежащи на химични анализи, за договорени показатели по съответните общоприети и утвърдени методики;
 • Организира анализирането на всички проби, подлежащи на технологични анализи, за договорени показатели по съответните общоприети и утвърдени методики;
 • Подготвя и разпределя семената за залагане на опитите;
 • Поддържа сравнителна колекция;
 • Подпомага изпълнителния директор при провеждане на обучението на кандидатите за сортоизпитватели, при издаване на удостоверение за сортоизпитватели и при осъществяване на контрол върху дейността им;
 • Подпомага изпълнителния директор при предварителното съгласуване и договаряне на сортоизпитване от физически и юридически лица, получили разрешение за извършване на сортоизпитване за биологични и стопански качества;
 • Организира курсове за полска инспекция на нововписани в Официалната сортова
               листа сортове земеделски растения;
 • Изготвя и съхранява досиетата на признатите сортове земеделски растения;
 • Съставя бюлетини с резултатите от сортоизпитването на признатите сортове.
 • Осъществява контрол при производството, заготовката, разпространяването, търговията и съхраняването на посевния и посадъчния
  материал;
 • Участва в сертификацията, одобряването, окачествяването и контрола
  на посевния и посадъчния материал съгласно ЗППМ;
 • Извършва системни прегледи, наблкщения и апробации на
  семепроизводствени посеви и маточни насаждения чрез спазване на нормативно утвърдени методики, схеми и технологии;
 • Контролира заготовката на произведения посадъчен материал за
  търговия в страната и за износ;
 • Извършва анализи за определяне посевните качества на произведения в
  страната посевен материал и издава документи, задължителни за търговия с
  него ;
 • Окачествява произведения за търговия в страната, за износ и от внос
  посадъчен материал и подготвя документите за неговите качества;
 • Извършва суперапробации по искане на собствениците на
  семепроизводствени посеви и маточни насаждения;
 • Организира курсове и участва при провеждане на обучението на частни полски
  инспектори и при контрола на дейността им;
 • Участва в сътрудничество с международни организации в областта на
  контрола на посевния и посадъчния материал.
 • Извършва анализ и контрол за определяне посевните качества на
  произведения в страната предбазов, базов и сертифициран посевен материал и
  издава документи, задължителни за търговията с него;
 • Извършва анализ и участва в контрола на произведения в страната
  хибриден посевен материал и издава документи за търговията с него;
 • Извършва анализ за определяне качествата на внесения и за износ
  посевен материал и подготвя документи за търговия и износ;
 • Проверява лабораториите за извършване на лабораторни анализи за
  определяне на посевните качества на семената с цел сертификация и лабораторни
  анализи на търговски семена и смески и лабораториите за лабораторни анализи
  за определяне на здравното състояние на семената и посадъчния материал за
  съответствието им с изискванията на ЗППМ;
 • Изготвя доклади до изпълнителния директор на агенцията за
  резултатите от проверките по т. 4;
 • Организира анализирането на всички проби, подлежащи на химични и
  технологични анализи, за договорени показатели по съответните общоприети и
  утвърдени методики;
 • Извършва арбитражни лабораторни анализи на семена, съответно на
  посадъчен материал;
 • Участва при провеждане на обучение на частни лаборанти;
 • Контролира заготовката на произведения в страната посевен материал
  за износ;
 • Участва в сътрудничество с международни организации в областта на
  контрола на посевния и посадъчния материал.