Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

Начало Законодателство Закони Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

Обн. ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Март 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.86 от 20 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г.


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ

Чл. 1. (1) С този закон се уреждат отношенията, свързани със създаването, закрилата и използването на новите сортове растения и породи животни.

(2) Законът се прилага по отношение на:

1. създадени или открити и разработени сортове растения от всеки ботанически род и вид, в това число клон, линия, хибрид или подложка, независимо от метода (изкуствен или естествен) на получаването им, наричани по-нататък "сортове";

2. създадени или открити и разработени породи, линии и хибриди селскостопански животни независимо от метода на получаването им, наричани по-нататък "породи".

ОРГАНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ЗАКРИЛА

Чл. 2. (Изм., ДВ, бр. 86 от 2000 г.) Органите, които участват в процедурата по предоставяне на правна закрила на новите сортове растения и породи животни, са Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Държавната комисия по породи животни при Министерството на земеделието и горите и Патентното ведомство.

НАЦИОНАЛЕН РЕЖИМ

Чл. 3. Разпоредбите на закона се прилагат и по отношение на чуждестранни лица от държави, които участват в международни договори в тази област, по които Република България е страна, като тези държави се наричат по-нататък "договорни държави".

ПРАВО НА АВТОРСТВО

Чл. 4. (1) Авторството на сорт или порода възниква със създаването или откриването и разработването им.

(2) Лице, което е създало или открило и е разработило сорт или порода, е автор (създател) на този сорт или порода.

(3) Когато няколко лица са създали или открили и разработили сорт или порода съвместно, те са съавтори на сорта или на породата.

(4) Правото на авторство е лично, безсрочно и непрехвърляемо.

(5) Авторът или съавторите на сорта или породата имат право да бъдат посочени като такива в заявката, в сертификата и в публикациите относно сорта или породата.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 5. (1) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2000 г.) Заявителят, притежателят на сертификат, както и техните правоприемници могат да извършват действия пред Патентното ведомство, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Държавната комисия по породи животни лично или чрез местен представител по интелектуалната собственост, регистриран в Министерството на земеделието и горите по ред, определен от министъра.

(2) (Изм., ДВ, бр. 86 от 2000 г.) Заявители с постоянно местожителство или със седалище на фирмата извън страната са длъжни да извършват действия пред Патентното ведомство, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Държавната комисия по породи животни чрез представители по интелектуалната собственост.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА

Чл. 6. (1) Всички права, уредени по този закон, доколкото в него не е предвидено друго, могат да се прехвърлят.

(2) Прехвърлянето на правата по ал. 1 се регистирира в Патентното ведомство и се публикува в официалния бюлетин на ведомството.
Закони

Закон за посевния и посадъчния материал
Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни