Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Наредба №1/27.05.1998

За фитосанитарен контрол

В сила от 19.10.1998 г. Обн. ДВ. бр.82 от 17 Юли 1998г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се уреждат:
1. фитосанитарният контрол и мерките:
а) при въвеждането в страната от други държави членки или от трети страни на вредители по растенията, растителните и други продукти;
б) срещу разпространението на вредители в страната и държавите - членки на ЕС, при движението на растения, растителни и други продукти;
в) при износ и транзит на растения, растителни и други продукти;
г) при производство на растения, растителни и други продукти;
2. моделът на "Фитосанитарен сертификат" и "Фитосанитарен сертификат за реекспорт" или електронния им еквивалент, издаван от държавите членки според Международната конвенция по растителна защита (МКРЗ) (ДВ, бр. 32 от 2005 г.).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.) Държавната политика в областта на фитосанитарния контрол се осъществява от Министерството на земеделието и храните чрез Националната служба за растителна защита (НСРЗ), нейните регионални служби за растителна защита (РСРЗ) и Централната лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР). Националната служба за растителна защита осигурява тясно, бързо и ефективно взаимодействие с компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, и с Европейската комисия по въпросите, уредени с тази наредба.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на НСРЗ утвърждава списъците на вредителите, растенията, растителните продукти и другите стоки, които подлежат на фитосанитарен контрол, по приложенията на тази наредба.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.) Внос, износ и транзит на стоки, подлежащи на фитосанитарен контрол, се извършва само през определените от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните гранични контролно-пропускателни пунктове на страната. Националната служба за растителна защита изпраща на Европейската комисия и на другите държави членки списък на местата на въвеждане и незабавно ги информират при всяка промяна.
(2) Митническите и транспортните органи не могат да освобождават, направляват или транспортират във или извън страната товари и превозни средства, съдържащи материали от растителен произход, които могат да бъдат носители на вредители, без писмено разрешение от органите на фитосанитарния контрол.