Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Наредба №3/29.11.2016 г.

За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз

Издадена от Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.95 от 29 ноември 2016 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (В сила от 31.03.2010 г.) С тази наредба се уреждат:

1. търговията на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;

2. категориите овощен посадъчен материал и овощни растения;

3. контролът на овощния посадъчен материал и овощните растения от официалните органи с цел сертификация и контролът на САС (стандартния) материал;

4. изискванията за пространствена изолация, автентичност, сортова чистота, качество и здравно състояние на овощния материал;

5. изискванията към производителите и търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения;