Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Наредба №4/11.03.2011

За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори

В сила от 18.03.2011 г. Издадена от Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.22 от 18 Март 2011г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат редът и условията за провеждане на конкурсите за полски инспектори.
(2) Целта на наредбата е да гарантира прозрачна конкурсна процедура и получаване на разрешение за упражняване на дейност въз основа на професионалните качества на кандидатите за полски инспектори.