Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Тарифа/17.04.2015

За таксите, които се събират от изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по закона за посевния и посадъчния материал

утвърдена с ПМС No 96 от 2015 г.; обн.,ДВ,бр.30 от 24 април 2015 г.


 
Тарифа

Тарифа/17.04.2015