Министерство на държавната администрация и административната реформа
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Новини

Начало Новини
Списъци на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал
04 Юли 2017

Съгласно Наредба №13/31.03.2004г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (изм.ДВ.бр.73/19.08.2008г.) ИАСАС води регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната. В регистъра на ИАСАС фигурират следните производители и търговци на посевен и посадъчен материал от зърнено  житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи:

https://www.iasas.government.bg/bg/news.html?newsid=188         

 Списък на производители и търговци на посевен материал от зърнено житни култури

  Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни култури        

 Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от овощни култури

 Списък на производители и търговци на лозов посадъчен материал

 Списък на производители и търговци на посевен материал от картофи

 Списък на производители и търговци на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури

 Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от зеленчукови култури

 Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от декоративни култури

 Списък на производители и търговци на посевен материал от фуражни култури  

Още новини

Конкурси
11 Септември 2017
Годишен доклад
27 Февруари 2015