Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Новини

Начало Новини
Регистър на полски инспектори съгласно чл.6 от ЗППМ, регистър на пробовземачи съгласно чл.31, ал.5 от ЗППМ и лицата по чл.30, ал.5 от Наредба №8
08 Септември 2017

Р Е Г И С Т Ъ Р

Н А  П О Л С К И   И Н С П Е К Т О Р И

ПО ЧЛ. 9, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 4 ОТ 11 МАРТ 2011г. ЗА РЕДА И  УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПОЛСКИ ИНСПЕКТОРИ
ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ 

   регистър на издадените разрешения

Р Е Г И С Т Ъ Р

на физически лица (пробовземачи)

получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС за вземане на проби от семена

 регистър на издадените разрешения        
по  чл.7, ал.1 от Наредба №8 от 31 октомври 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) съгласно чл.31, ал.5 от Закона за посевния и посадъчен материал

 

Р Е Г И С Т Ъ Р

на  лицата   преминали курс на обучение и успешно положен изпит по лабораторни методи за анализ за чистота, семена от други растения, кълняемост и маса на хиляда семена в Централната лаборатория на ИАСАС   и получили сертификат от изпълнителния директор на ИАСАС

 регистър на издадените сертификати

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р

на лаборатории    

получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС за извършване на лабораторни анализи  на посевни качества на семената, съгласно чл.7, ал.3 от ЗППМ        

  регистър на издадените разрешения

 

 

Още новини

Конкурси
12 Септември 2018
Годишен доклад
27 Февруари 2015