Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
БГ

Специализирани обучения за подобряване на професионалната компетентност на служителите