Category: news

Проведе се работна среща по прилагане на законодателните изисквания при отглеждане на посеви от коноп

  На 15 ноември 2019 г., в гр. Луковит, съвместно с представители на МЗХГ, БАБХ и ОСЗ, бе проведена работна среща по прилагане на законодателните изисквания при отглеждане на посеви от коноп, с лица получили разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа. На срещата присъстваха повече от 130 бизнесоператори.

Презентация МЗХГ
Презентация ИАСАС
Информация за притежатели на разрешителни за отглеждане на коноп
Списък на фирмите, заявили участие в работната среща

Снимков материал може да намерите в нашата галерия.

 

Държавна помощ за участие на земеделските стопани

Държавна помощ за участие на земеделските стопани

 

През 2020 г. агенцията продължи да администрира предоставянето на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал, по силата на сключен договор между ДФ „Земеделие” и ИАСАС.

Допустими за подпомагане са всички регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, които отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно чл.2 в Приложение I от Регламент /ЕО/ 702/2014 и които са получили разрешение за производство на посевен материал, по реда на чл. 28 на Закона за посевния и посадъчния материал.

ДФ „Земеделие” подпомага регистрираните земеделски стопани, за насърчаване производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури, чрез предоставяне на парични средства на ИАСАС и на лицата по чл, 6, чл. 7 и чл. 31, ал. 5 от ЗППМ, действащи от името и под контрола на ИАСАС за извършените от нея услуги, на земеделски стопани.           

По договор между ДФ „Земеделие“и Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за предоставяне на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал за 2020 г. агенцията извършва следните  услуги на земеделските производители:

  • полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения; издаване на етикети;
  • вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране;
  • лабораторен анализ на проби семена по групи култури;
  • извършване на последващ контрол на партиди семена;
  • окачествяване на сертифициран и САС овощен и сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал.

Схемата за качество въвежда допълнителни и някои по-високи изисквания към производствения процес и крайния продукт и гарантира по-високо качество на произведените семена и посадъчен материал от следните групи култури: зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

По условията на Регламент  (ЕС) 702/2014  предоставянето на услуги по държавната помощ е от служители  Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и лицата по чл. 6, и чл. 31, ал. 5 от Закона за посевния и посадъчен материал, (частни полски инспектори и пробовземачи и частни лаборатории за посевни качества) действащи от името и под контрола на ИАСАС.

Общата стойност на предоставените услуги от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и лицето по чл.31, ал.5 от Закона за посевния и посадъчния материал  за прилагане на схема за предоставяне на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал, за 2020 г., е в размер на 1 152 669,89 /един милион сто петдесет и две хиляди шестотин шестдесет и девет и 0,89/ лева.

Държавната помощ е предпоставка за реализиране на значителна добавена стойност   при използването на сертифицирани семена. Ползвателите на помощта са почти всички производители на семена и посадъчен материал и  положителният ефект от производство на повече и по-качествена продукция от единица площ и подобряване агроекологичността на селскостопанското производство са от полза на цялото общество.

Прилагането  на схемата и през 2020 година  облекчени  семепроизводителите и производители на посадъчен материал, чрез спестяване на разходи за извършваните от агенцията услуги свързани със сертификацията на семена,  подобри конкурентността им спрямо големите мултинационални компании и даде по-добри възможности за избор на семена и посадъчен материал  на българските земеделски производители.

 

Схема за качество

Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал

Съгласно чл.28, ал.4  от Закона за посевния и посадъчен материал, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, поддържа публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен и/или посадъчен материал.

Еднодневен опреснителен курс за пробовземачи

Еднодневен опреснителен курс за пробовземачи

Във връзка с чл.7, ал.5 от Наредба №8/31.10.2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената  и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал  Ви уведомяваме, че ще бъде проведен еднодневен опреснителен курс за пробовземачи на 18.06.2018 г. от 10.00 часа в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол –  гр. София , бул. Цариградско шосе 125 бл.1 ет.1.

Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения 16 Март 2018

Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения 16 Март 2018

Списък на застрашените от изчезване местни сортове растения, съгласно Приложение №8 от НАРЕДБА № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е юридическо лице със седалище София – второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на земеделието и храните.

Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика в областта на сортоизпитването, сортоподържането, производството, търговията, вноса и износа на посевния и посадъчен материал чрез ИАСАС.

Агенцията осъществява контрола при производството, заготовката, разпостраняването, търговията и съхраняването на посевен и посадъчен материал; сертифицирането му при спазване на приетите методи, схемите и технологични характеристики за качество; ръководи процедурата по изпитването, признаването и районирането на сортовете културни растения; ежегодно издава Официална сортова листа на Р България за сортовете от полски, зеленчукови, овощни култури и лози; вписва новорегистрираните сортове в Европейските каталози на ЕС; отговаря за пълното хармонизиране на националното законодателство в областта на семената и посадъчния материал с това на Общността.