Главна дирекция “Сортоизпитване, Апробация и Семеконтрол”

Главна дирекция “Сортоизпитване, апробация и семеконтрол”

съгласно приложимото европейско и национално законодателство, вътрешните правила на дирекцията, системите за управление и контрол, спазвайки принципа на разделяне на отговорностите има следните функции:

1. участва в организирането и координирането на дейностите по изпълнение на ангажиментите на Агенцията, предвидени в европейското и националното законодателство за изпълнение на Кохезионната политика на Общността;

2. организира, координира и участва в дейностите, свързани със/с:

а. сортоизпитване с цел признаване и вписване на сортове растения в Официалната сортова листа (ОСЛ) на Република България, провеждане на експертиза по същество с цел получаване на правна закрила за територията на Република България и изпитване от името на Европейския офис за сортовете растения (ЕОСР).

б. контрол на посевния/посадъчния материал от земеделски видове растения: сортоподдържане, производство и заготовка с цел търговия, съхраняване, опаковане, етикетиране, търговия, внос и износ;

3. подготвя договори за сортоизпитване с физически и юридически лица (заявители), за възлагане на сортоизпитване и приложими към тях документи и отчита на заявителите договорените показатели;

4. организира и контролира изпълнението на договори с външни организации за изпитване на сортовете по функционални направления, за устойчивост към абиотични и биотични фактори на средата за целите на сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност (РХС) и биологични и стопански качества (БСК);

5. дефинира и разработва методики за сортоизпитване за РХС, БСК и методи за грунтов контрол и ги предлага за утвърждаване;

6. изготвя и съхранява досиета на новозаявени и признати сортове от видове земеделски растения;

7. организира, актуализира и контролира поддържането на системата за РХС „iasasdus”, своевременно и коректно  въвежда информация за всеки сорт. Актуализира признаците и тяхната изява при всяка промяна в методиките и техническите протоколи. Въвежда необходимата информация за нови методики и технически протоколи;

8. методически ръководи, координира и участва в дейностите на работните площадки с опитни полета за:

а. сортоизпитване за РХС (полета на ИАСАС) за вписване в ОСЛ, за правна закрила по За­ко­н за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ) и от името на Европейския офис за сортовете растения (ЕОСР);

б. сортоизпитване за БСК (полета на ИАСАС и лица по чл. 18 от Закон за посевен и посадъчен материал (ЗППМ) за вписване в ОСЛ;

в. изпитване на сортове от видове растения за установяване на специфични стопански признаци и изисквания (предварителни опити), за информация на заявител по сключен договор;

г. изпитване на породи/хибриди копринена пеперуда по чл. 43, ал. 3 от ЗЗНСРПЖ;

9. изготвя планове, схеми, указания и разпределя посевен/посадъчен материал за залагане на полски опити;

10. организира, контролира и участва в дейностите за поддържане на сортова колекция с посевен материал от общоизвестни сортове;

11. организира, контролира и участва в дейностите за провеждането на полските опити в съответствие с добрите земеделски практики;

12. организира, контролира и води първични записи за наблюдения и отчитания, обработва информацията за РХС, БСК и грунтов контрол, подготвя документацията, необходима за съответните заявители и институции;

13. предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и храните вписването в ОСЛ на Република България на нови сортове растения, съгласно ЗППМ и на породи/хибриди копринена пеперуда, съгласно ЗЗНСРПЖ – досиета на Експертни комисии, доклади и проекти на заповеди за утвърждаване на решения на Експертните комисии от министъра на земеделието, храните и горите и уведомява заявителите;

14. предоставя окончателни доклади с официални сортоописания за РХС и резултати от проведени опити за БСК и предварителни опити на заявители и упълномощени лица и на оторизирани чужди офиси.

15. участва в процедурата по експертиза по същество за РХС за предоставяне на правна закрила на сортове растения и породи/хибриди копринена пеперуда – подготвя за Патентно ведомство доклад, реферат и описание на всеки сорт, заявен за правна закрила;

16. уведомява Европейската комисия за новопризнатите сортове растения и за настъпилите промени в ОСЛ на Република България за актуализиране на Общия каталог на Европейския съюз на сортовете земеделски или зеленчукови растителни видове.

17. обработва заявления, води кореспонденция с чужди офиси и издава разрешения за търговия на посевен/посадъчен материал, съгласно чл. 39а от ЗППМ, Наредба № 3/28.03.2019 г. и Решение № 2004/842/ЕО;

18. организира провеждане на обучение на кандидатите за сортоизпитатели и при успешно положен изпит издава удостоверение и осъществява контрол върху дейността им;

19. предлага издаването на разрешение и контролира физическите и юридическите лица, получили разрешение по чл. 18, ал. 3 от ЗППМ;

20. ежегодно изготвя и публикува на сайта на ИАСАС ОСЛ на Република България и бюлетин с резултатите от сортоизпитването на признатите сортове;

21. извършва сертификация на посевния/посадъчния материал чрез полска инспекция и лабораторни анализи/окачествяване;

22. осъществява контрола при производството, заготовката, разпространяването, търговията и съхраняването на посевен и посадъчен материал и сертифицирането му при спазване на приетите методи и схемите за качество;

23. извършва контрол на вноса на семена в съответствие с европейските правила и норми и ЗППМ и издава документи за търговия по схемите на Oрганизация за икономическо сътрудничество и развитие в областта на международната търговия със семена (OECD) и в съответствие със съществуващите международни методи на Международната асоциация за изпитване на семената (ISTA) и издава международни ISTA сертификати за износ на семена;

24. организира своевременно и коректно въвеждане на информация в базата данни в „Интегрирана система за анализ на семената“ за дейностите по сертификация, контролира процесите и изготвя справки по системата – по база данни за заявления за сертификация, пробовземане и полска инспенция;

25. извършва контролна официална полска инспекция по искане на собствениците, чрез системни прегледи, наблюдения и полска инспекция на семепроизводствени посеви и маточни насаждения при спазване на утвърдени методи;

26. съставя актове за установяване на административни нарушения и участва при изготвянето на наказателни постановления към министъра на земеделието, храните и горите за констатираните нарушения по реда на глава девета на ЗППМ;

27. участва в координацията на съвместните с Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) проверки по време на производството, заготовката, съхраняването, транспорта и търговията с посевен и посадъчен материал за спазването на изискванията на изискванията на ЗППМ и при внос на семена и посадъчен материал от трети страни и контролира дейностите по заготовката на произведения посадъчен материал за търговия в страната и за износ и издаваните документи;        

28. участва в контрола при изпълнението на  договор за предоставяне на  държавна помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена с Държавен фонд „Земеделие“ – изготвя информации за прогнозни данни, подрежда и архивира всички изискващи се документи и ги предоставя по предназначение;

29. сертифицира хмел и продукти от хмел по реда на глава II и глава III на Регламент № 1850/2006 на Комисията от 14 декември 2006 година за определяне на подробни правила за сертифицирането на хмел и продукти от хмел и осъществява проверки съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1295/2008 на Комисията от 18 декември 2008 r. относно вноса на хмел от трети страни;

30. контролира посевите с растения от рода на конопа (канабис) за съдържание на тетрахидроканабинол – взема и подготвя проби и ги изпраща в акредитирана лаборатория. Съвместно с представители на Областните дирекции „Земеделие“ и БАБХ извършва контрол при отглеждане и търговия с растенията;

31. извършва пробовземане и лабораторни анализи за определяне посевните качества на произведения и търгуван в страната посевен материал, като издава съответните документи за търговия в страната и документи за търговия на семена, внос от трети страни;

32. извършва лабораторен анализ на търговските семена;

33. извършва арбитражни лабораторни анализи на посевен/посадъчен материал;

34. извършва последващ контрол за проверка на сортовата автентичност и сортовата чистота на семената от царевица и слънчоглед – хибриди и родителските им компоненти;

35. при търговия с трети страни подава сортове за включване в базата данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в областта на международната търговия със семена;

36. организира и участва в провеждането на курсове за обучение, изпити за физически лица (инспектори), физически лица (пробовземачи) и лаборанти за лаборатории за получаване на  разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС и контролира дейността им;

37. консултира земеделските производители в рамките на своята компетентност;

38. участва в разработването на проекти и нормативни актове в съответствие с правото на Република България, Европейския съюз и сключени договори и споразумения с международни организации и институции в областта на сортоизпитването, сертификацията и контрола на посевен/посадъчен материал;

39. осъществява сътрудничеството с международни организации и институции в областта на сортоизпитването, сертификацията и контрола на посевен/посадъчен материал;

40. извършва регистрация и актуализация на заявените за изпитване и признатите сортове по видове земеделски растения, сключените договори за сортоизпитване, предоставения посевен/посадъчен материал и списък на лицата, получили удостоверения за сортоизпитатели;

41. извършва регистрация и актуализация и поддържа на  сайта на Агенцията:

а. Публичен национален електронен регистър на лицата, които търгуват с посевен или посадъчен материал;

б. Регистър на издадените разрешения по Наредба № 3 от 28 март 2019 г.;

в. Регистър на лицата, преминали курс на обучение и успешно положен изпит по лабораторни методи за анализ за чистота, семена от други растения, кълняемост и маса на хиляда семена в Централната лаборатория на ИАСАС и получили сертификат от изпълнителния директор на ИАСАС;

г. Регистър на лаборатории, получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената;

д. Регистър на физически лица (пробовземачи) получили разрешение за пробовземане от изпълнителния директор на ИАСАС

е. Регистър на полски инспектори по чл. 9, ал. 2 от Наредба № 4 от 11 март 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори, получили разрешение съгласно чл. 6 от ЗППМ.