Дирекция “Административно и финансово обслужване”
  • Административно и транспортно обслужване на агенцията;
  • Изготвяне на проекти за трудови договори и актове за назначаване на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
  • Финансово и счетоводно обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и други нормативни актове;
  • Методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции на агенцията;
  • Деловодно и техническо обслужване;