Организиране на курсове за придобиване на квалификация "пробовземач" и квалификация "полски инспектор"

 

Всяко физическо лице  може да получи разрешение за извършване на полска инспекция и за извършване на дейността за вземане на проби от семена.. Лицата трябва да са преминали специализиран курс на обучение с цел придобиване квалификация "пробовземач" или квалификация "полски инспектор" и успешно да са положили предвидените в съответните наредби изпити.

Обучението за придобиване на квалификация "полски инспектор" се организира и извършва от ИАСАС всяка календарна година.

Лицата, желаещи да преминат курс и да получат квалификация "полски инспектор", подават писмено заявление по групи култури до ИАСАС по образец, съгласно приложение № 1 от Наредба № 4 от 11 март 2011 г., в срок до 28 февруари на съответната календарна година.

Условията и реда за провеждане на конкурси за полски инспектори са разписани в Наредба № 4 от 11 март 2011 г.

Обучението за придобиване на квалификация "пробовземач" се организира и извършва от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

Лицата, желаещи да преминат курс и да получат квалификация "пробовземач", подават писмено заявление до ИАСАС по образец, одобрен от изпълнителния директор на ИАСАС съгласно приложение № 1 от Наредба № 8 от 31 октомври 2013 г.

Условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) са разписани в Наредба № 8 от 31 октомври 2013 г.