ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ НАЛИЧИЕ НА ГЕННОМОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ В СЕМЕНА (ЗЪРНО) И ПОКАЗАТЕЛ СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ В ЛИСТНАТА МАСА, ЦВЕТНИТЕ И ПЛОДНИТЕ ВРЪХЧЕТА В РАСТЕНИЯ ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИС)

На основание чл. 63а от Закона за посевния и посадъчния материал; чл. 51, ал. 2  от Закон за управление на агрохранителната верига; чл. 37 на Регламент (ЕС) 2017/625 относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита; чл. 19, ал. 4 и ал. 9 от Закона за администрацията и чл. 7 и чл. 8 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

 

 1. Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ

 

 1. ВИДОВЕ ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ *:
 1.  Определяне на генномодифицирани организми (ГМО) в семена (зърно);
 2.  Определяне съдържание на тетрахидроканабинол (THC) в  листната маса, цветните и плодните връхчета в растения от рода на конопа (канабис).

 

       *Лабораториите могат да кандидатстват за изпълнение на един  или два от посочените лабораторни анализи.

 

 1. Методи за анализ
 1. Определяне на генномодифицирани организми (ГМО) в семена (зърно)–

БДС EN ISO 21569:2005/A1:2013 “Хранителни продукти. Методи за анализ за откриване на генетично модифицирани организми и получавани от тях продукти. Качествени методи на база нуклеинова киселина”, БДС EN ISO 21569:2007.

 1. Определяне съдържание на тетрахидроканабинол (THC) в листната маса, цветните и плодните връхчета в растения от рода на конопа (канабис) -

съобразен с изискванията на Приложение I на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155 на Комисията от 15 февруари 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на мерките за контрол, свързани с отглеждането на коноп

 1. Критерии и точки за оценка:

критерии

Оценка (точки)

1

Акредитация по стандарт EN ISO/IEC 17025:2018 с обхват на включените анализи.

 • разполага с акредитация – 6
 • не е акредитирана – 0

2

Осигурен публичен достъп до използваните методи за анализ

 • има достъп до методите за анализ – 3
 • няма достъп до методите за анализ – 0

3

Ценово предложение за изследване на една проба

 • най-ниска цена е с максимален брой точки, съответстващ на броя на подалите оферти за съответния анализ
 • броят точки е по низходящ ред, съобразно нарастването на ценовото предложение за съответния анализ

4

Предложение за срок за докладване на резултатите от анализ (Протокол/сертификат от изпитване) от постъпване на пробата в лабораторията до получаване на резултата от компетентния орган

 • най-кратки срокове са с максимален брой точки, съответстващ на броя на подалите оферти за съответния анализ.
 • броят точки е по низходящ ред, съобразно нарастване на срока за докладване на резултатите за съответния анализ.

 

Забележка: По обявлението може да кандидатства всяка лаборатория от други страна членка на Европейския съюз, ако тя е одобрена за официален контрол от компетентния орган на съответната държава, на чиято територия е разположена.

 1. Условия във връзка с възлагане и изпълнение на дейността:

 

 1. Подаване на проба за анализ:

Пробата се доставят до лабораторията за официален контрол за сметка на възложителя, придружени с писмо.

 

 1. Получаване на резултат:

Резултат от анализ (Протокол/Сертификат от изпитване) се изпраща от изпълнителя (лабораторията) на посочена от възложителя (ИАСАС) електронна поща. При поискване от страна на ИАСАС, резултатите следва се предоставя и на хартия.

 

 1. Езици, на които да бъдат изготвен документа с резултат от анализ:
 • Български език и английски език.

 

 1. Изпълнителят се задължава да предоставя документи и информация на само  на възложителя.

 

 1. При неизпълнение на поетите ангажименти от страна на изпълнителя, ИАСАС си запазва правото за едностранно прекратяване на делегирането на лабораторни анализи на съответната лаборатория по реда на чл. 51, ал. 4 и 5 от Закон за управление на агрохранителната верига.

 

 1. Плащане:

Плащането на цената се извършва от ИАСАС в български левове, срещу издадена от изпълнителя фактура по банкова сметка на изпълнителя в тридневен срок от получаване на фактурата за предоставената проба за анализ.

 

 

 1. Срок за получаване на оферти: 30.03.2021 г.