„Помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” за 2021 година

Започна приемането на заявления и съответните съпътстващи документи за участие в схема на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” през 2021 година

С решение на Управителния съвет (УС) на ДФ „Земеделие“, Протокол № 173 от 27 януари 2021 г., бяха утвърдени Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за участие на земеделски стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” през 2021 г.

Утвърденият бюджет на помощта за 2021 г. е в размер на 1 200 000 лева.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол започна приемането на заявления и и съответните съпътстващи документи за предоставяне на помощта на земеделските стопани през 2021 г.