„Помощ за участие на земеделските стопани..." 2022 година

"Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семенеа и посадъчен материал" за 2022 година. 

През 2022 г. агенцията продължи да администрира предоставянето на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал, по силата на сключен договор между ДФ „Земеделие" и Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтол.

Допустими за подпомагане са всички регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, които отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно чл.2 в Приложение I от Регламент /ЕО/ 702/2014 и които са получили разрешение за производство на посевен материал, по реда на чл. 28 на Закона за посевния и посадъчния материал.

ДФ „Земеделие” подпомага регистрираните земеделски стопани, за насърчаване производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури, чрез предоставяне на парични средства на ИАСАС и на лицата по чл, 6, чл. 7 и чл. 31, ал. 5 от ЗППМ, действащи от името и под контрола на ИАСАС за извършените от нея услуги, на земеделски стопани.       

По договор между ДФ „Земеделие“и Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за предоставяне на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал за 2022 г. агенцията извършва следните  услуги на земеделските производители:

- полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения; издаване на етикети;

- вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране;

- лабораторен анализ на проби семена по групи култури;

- извършване на последващ контрол на партиди семена;

- окачествяване на сертифициран и САС овощен и сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал.

Схемата за качество въвежда допълнителни и някои по-високи изисквания към производствения процес и крайния продукт и гарантира по-високо качество на произведените семена и посадъчен материал от следните групи култури: зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

По условията на Регламент  (ЕС) 702/2014  предоставянето на услуги по държавната помощ е от служители  Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и лицата по чл. 6, и чл. 31, ал. 5 от Закона за посевния и посадъчен материал, (частни полски инспектори и пробовземачи и частни лаборатории за посевни качества) действащи от името и под контрола на ИАСАС.

Общата стойност на предоставените услуги от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и лицето по чл.31, ал.5 от Закона за посевния и посадъчния материал  за прилагане на схема за предоставяне на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал, за 2022 г., е в размер на 1 150 080,91 (един милион сто и петдесет хиляди и осемдесет и  0,91) лева.

Държавната помощ е предпоставка за реализиране на значителна добавена стойност   при използването на сертифицирани семена. Ползвателите на помощта са почти всички производители на семена и посадъчен материал и  положителният ефект от производство на повече и по-качествена продукция от единица площ и подобряване агроекологичността на селскостопанското производство са от полза на цялото общество.

Прилагането  на схемата и през 2022 година  облекчи  семепроизводителите и производители на посадъчен материал, чрез спестяване на разходи за извършваните от агенцията услуги свързани със сертификацията на семена,  подобри конкурентността им спрямо големите мултинационални компании и даде по-добри възможности за избор на семена и посадъчен материал  на българските земеделски производители.