Приети са изменения на Наредба № 7 от 2013 г.

Измененията в Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България /ДВ. бр.85 от 25 октомври 2022 г./ въвеждат европейското законодателство за изпитване на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове по актуализираните протоколи на Европейския офис за сортовете растения (ЕОСР) за отделни култури, или сортоизпитване на култури, включени в протоколи на ЕОСР. С промяната се дава възможност на ИАСАС да извършва сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност (РХС) в съответствие с актуализираните протоколи на ЕОСР.