Политика за поверителност

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ

 

 

ПОЛИТИКА за поверителност

 

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС)  в качеството си на администратор / обработващ лични данни, осъществява своята дейност при стриктно спазване на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни) и Закона за защита на личните данни.

Основни принципи, които задължително спазваме при обработване на лични данни са: законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

 

 1. Какви лични данни събираме?

ИАСАС обработва личните данни, които вие (субектът на данните) ни предоставяте или получаваме от други източници.

ИАСАС събира лични данни:

 • при изпълнение на административна услуга поискана от субекта в обхвата на услугите предоставяни от ИАСАС - вашето име и данни за контакт (например: имейл адрес, телефонен номер);
 • при сключване на договори и изпълнение на договорни задължения - вашето име и данни за контакт (например: имейл адрес, телефонен номер);
 • при подаване на писма, жалби, сигнали и други искания - вашето име и данни за контакт (например: имейл адрес, телефонен номер);
 • при трудови и граждански отношения, по които ИАСАС е страна - вашето име и данни за контакт (например: имейл адрес, телефонен номер), дата на раждане, образование, професионален опит, медицински данни, данни за съдимост и данни за банкови сметки за изплащане на възнаграждения и обезщетения. За държавни служители се събира и информация за имуществено състояние и влогове;
 • при осигуряване на вътрешния ред и сигурността в ИАСАС – записи от охранителни камери;
 • при оказване на съдействие на други държавни структури, по надлежащия законов ред, при изпълнение на техните законови функции;
 • при извършване и удостоверяване на финансови разплащания - вашето име, адрес;
 • при работа с уебсайта на ИАСАС се използват „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър на ползвателя. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта на ИАСАС или преминавате от една страница към друга.

Нашият сайт използва единствено собствени, строго задължителни бисквитки, които са необходими, за да можете да навигирате в уебсайта ни и да използвате различни негови функции. Бисквитката запазва състоянието на сесията на потребителите в заявките за страници.

 1. Защо са ни необходими?

Основна цел, за която се извършва обработването на лични данни е индентифицирането ви по безпорен начин, във връзка с осъществяване на законово установените функции на ИАСАС.

 

 1. На какво основание обработваме личните Ви данни?

                   ИАСАС обработва личните ви данни на едно или повече от следните основания:

 • законово задължение – всички ситуации, свързани с предоставянето на административни услуги и улесняване на изпълнението на законови задължения на гражданите и изпълнението на специфични задължения на местните власти в качеството им на работодателисключване на договори за обществени поръчки (законовото задължение на местните власти в рамките на съответната административна процедура, наложено от местния закон.)
 • изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия.
 • изпълнение и сключване на договор с физическо лице – при обработване в контекста на трудови правоотношения, при изпълнението на договори между ИАСАС и граждани.
 • съгласие – в редки случаи при уведомяване на граждани по мейл участващи в административни процедури и др..

 

 1. Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват в ИАСАС, намираща се на територията на Рeпублика България.

ИАСАС осигурява необходимата съгласно нормативните изисквания информационна сигурност на личните данни, които събира, съхранява и обработва, посредством физическа, персонална и документална защита, включително защита на автоматизирани информационни системи и/или мрежи.

Агенцията обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични средства.

Вашите данни не се предоставят и разкриват на трети лица, освен в случаи, когато това не се изисква със закон, по ваше искане или с ваше съгласие.

 

 1. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

В зависмост от целите, за които се обработват личните данни, срокът на съхранение е различен.

Личните данни обработвани на законово основание се съхраняват за определения в съответния закон срок.

Личните данни включени в документите определени от номенклатура на ИАСАС, утвърдена от директора на Централен държавен архив, за сроковете определени в нея.

 

Всички останали случаи извън посочените по-горе се съхраняват за периода, необходим за осъществяване на целите, за които са събрани.

 

ИАСАС може да запази данните ви за по-дълъг период, в случай на искане на компетентен органи/или до окончателно приключване на възникнал правен правен спор или започнато производство, налагащо запазване на данните.

 

Ще упражним законосъобразно правото на отказ от заличаване на вашите данни при наличие на законови права и задължения, задача от обществен интерес, ако това може да затрудни или направи невъзможно обработването на данните или установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

 1. Какви са вашите права?

Вашите права са определени и са в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679):

 • право на достъп на субекта на данните;
 • право на коригиране;
 • право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • право на ограничаване на обработването;
 • право на преносимост на данните;
 • право на възражение.

 

В случай че искате да подадете оплакване от това как сме обработили личните Ви данни, моля свържете се със Длъжностното лице по защита на данните на ИАСАС посредством публикуваните на уеб страницата ни контакти.

Длъжностното лице по защита на данните ще разгледа Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни ще получите отговор.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба до тях (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).

 

За контакт с длъжностно лице по защита на данни (ДЛЗД):

gdpr@iasas.government.bg